Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

ร่วมงานกับJBE

การเติบโตไปกับเรา

วัฒนธรรมของเรา

เราลงทุนเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าให้บุคลากร รวมทั้งสนับสนุนให้เติบโตในสายงานที่มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เราสนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพ ความซื่อสัตย์ ความคิดที่เป็นระบบ และความปรารถนาที่จะสร้างความแตกต่าง

ทำไมต้อง JBE

เมื่อคุณร่วมงานกับเรา คุณจะมีโอกาสในการสร้างสิ่งที่มีค่าไปด้วยกัน เราจะสร้างคำตอบในทุกการเดินทางที่ดีขึ้น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

IT Technician Support (พนักงานสารสนเทศ) ระยอง

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้าน Hardware, Software รวมถึงระบบอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ IT ต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดระยอง

หน้าที่หลัก:

 • แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากรของบริษัทฯ ตามที่ได้รับแจ้ง และเข้ามายังพื้นที่ได้เมื่อมีกรณีฉุกเฉินในยามวิกาล
 • ติดตั้งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลตรวจสอบการทํา Preventive Maintenance ระบบสารสนเทศ
 • ดูแลอุปกรณ์สารสนเทศที่มีอยู่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือทดแทนอุปกรณ์สารสนเทศเมื่อถึงกําหนด จัดทําหรือบันทึกเอกสารที5เกี5ยวข้องตามที่บริษัทกําหนด
สมัครเลย

General Accounting Officer กรุงเทพ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปทางด้านบัญชีทั่วไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีทักษะด้าน Microsoft Office และ ERP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
 • สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ

หน้าที่หลัก:

 • จัดทำเอกสารใบสำคัญต่างๆ และสมุรายวันของบริษัทฯ รวมถึงจัดเก็บเอกสารตามระบบที่กำหนด
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสัญทั่วไป และใบรับเงิน
 • จัดทำรายงานกระทบยอดรายการทางบัญชี (Reconcile)
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
สมัครเลย

Inspection & Reliability Engineer (Static-Corrosion Engineer) วิศวกรตรวจสอบและวิเคราะห์ (1 ตำแหน่ง) ระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, Mechatronic
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างน้อย 5 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
 • สถานที่ปฎิบัติงาน : มาบตาพุด จังหวัดระยอง

หน้าที่หลัก:

 • ควบคุมการปฏิบัติงาน งานทางด้าน Mechanical Integrity และ Reliability ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดำเนินการงานด้านการตรวจสอบและ Reliability ให้สอดคล้องตามที่กฏหมายกำหนด
 • วิเคราะห์เชิงลึกของสภาพเครื่องจักรให้มีสภาพความพร้อมในการใช้งาน (Mechanical Integrity)
 • พิจารณาวิเคราะห์ความเสียหายเพื่อหามาตรการป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรที่เกิดขึ้น
 • ควบคุมบริหารงบประมาณในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและการดำเนินการวิเคราะห์ทางด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องจักร
สมัครเลย

Admin Leader / หัวหน้างานบริหาร ระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร;

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารสํานักงาน และกิจกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มี Service Mind
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สถานที่ปฎิบัติงาน : ระยอง (มาบตาพุด)

 

หน้าที่หลัก

 • กํากับดูแลงานด้าน Administration ของสํานักงานกรุงเทพฯ และโรงงานระยอง
 • กํากับดูแลงานด้านกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
 • สนับสนุนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และประสานงานกัน Community Relation Manager ในงาน CSR
 • จัดทํารายงานของงานที่รับผิดชอบทุกเดือน เตรียมงบประมาณของแผนกประจําปี
 • ทําความเข้าใจนโยบายคุณภาพ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ
 • ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของตนเอง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครเลย

Administration Officer/ เจ้าหน้าที่บริหาร ระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร;

 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านงาน Administration สํานักงานหรือโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มี Service Mind
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สถานที่ปฎิบัติงาน : ระยอง (มาบตาพุด)

หน้าที่หลัก

 • ปฏิบัติงานด้าน Administration ของสํานักงานกรุงเทพฯ และโรงงานระยอง
 • ประสานงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร(CSR) กับ BST
 • ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของงานที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระบบจัดเก็บเอกสาร
 • ทําความเข้าใจนโยบายคุณภาพ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • พนักงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของตนเอง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครเลย

General Accounting Officer (Compliance) / เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป กรุงเทพ

คุณสมบัติผู้สมัคร;

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีทั่วไป รวมทั้งด้านภาษีเป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ ERP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สถานที่ปฎิบัติงาน : สาทร กรุงเทพฯ

หน้าที่หลัก

 • จัดทำเอกสารใบสำคัญต่างๆ และสมุดรายวันของบริษัทฯ รวมถึงจัดเก็บเอกสารตามระบบที่กำหนด
 • จัดทำรายการบัญชี และรายงานเกี่ยวกับภาษีทุกชนิด ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงเวลา
 • จัดทำรายงานกระทบยอดรายการทางบัญชีภาษี เพื่อควบคุมและตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน
 • รับผิดชอบและดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาษี ที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
สมัครเลย